Nume: DUBALARU Oana Anca

Tema: Tema de cercetare domeniul studii literare - Aria tematică : MOŞTENIRE CULTURALĂ, EXPERIENŢE REGIONALE ŞI CONTEXT EUROPEAN ÎN EVOLUŢIA IDEILOR LITERARE ROMÂNEŞTI

Partener: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Proiect: Realismul ca proiect istoriografic. Inventie tipologică si motivatie discursivă în istoriile literaturii române din perioada 1960-2010

Date de contact:
oana@dubalaru.ro
oana_fotache@yahoo.com

Profil

Experienţa profesională

 • 2008-prezent
  Funcţia sau postul ocupat: Secretar Stiintific, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Organizarea întâlnirilor lunare ale Consiliului profesoral, alcătuirea rapoartelor de cercetare ale facultătii, consiliere academică a studentilor, supervizarea planului anual de cursuri optionale, supervizarea datelor academice din suplimentele la diplomă
  Numele şi adresa angajatorului: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Management universitar
 • 2004-prezent
  Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar (doctorand 2004-2006, doctor din 2006)
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Cursuri (fundamentale si optionale) pentru licentă (anii I si II) si masterat (anii I si II), elaborarea tematicilor si a suporturilor de curs, evaluarea studentilor, coordonarea unor lucrări de licentă si disertatie. Temele cursurilor:
  • Introducere în teoria literaturii (LUC- Literatură universală si comparată, anul I),
  • Istoria mentalităţilor (LUC, anul II),
  • Introducere în tehnica lecturii (Lb. si lit. română-Lb. si lit. străină, ID, anul I),
  • Concepte operationale în studiul literaturii si Teoria literaturii (Lb. si lit. română-Lb. si lit. străină, anul I);
  • Literatura şi experienţa spaţiului, Fantasticul – tipologie şi istorie,
  • Critica literară – mod de întrebuintare,
  • Spatii si locuri în literatură (cursuri optionale, Lb. si lit. română-Lb. si lit. străină, anul II);
  • Jurnalele intelectualilor români în exil. Lecturi în tranziţia integrării europene (atelier masterat Studii europene),
  • Formule ale criticii românesti moderne în context european (atelier masterat TLLC - Teoria literaturii și literatură comparată, anul I),
  • Geografii imaginare (atelier masterat TLLC, anul I),
  • Limba engleză de specialitate (ateliere masterat TLLC, anii I și II)
  • Teorie literară modernă (atelier masterat TLLC, anul I),
  • Conceptul de istorie literară (atelier masterat TLLC, anul I).
  Numele şi adresa angajatorului: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cadru didactic în învătământul superior
 • 1997-2004
  Funcţia sau postul ocupat: Preparator (1997-2000), apoi asistent universitar doctorand
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Seminarii de teorie literară pentru licentă (specializările Lb. si lit. română-Lb. si lit. străină, anii I si III; Lb. si lit. străină – anul I, Teologie ortodoxă-Litere, anul I, Teologie baptistă-Litere, anul I), elaborarea tematicilor si a suporturilor de seminar, evaluarea studentilor.
  Numele şi adresa angajatorului: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cadru didactic în învătământul superior
 • 1 aprilie - 31 iulie 2001
  Funcţia sau postul ocupat: Visiting lecturer
  Activităţi şi responsabilităţi principale: Cursuri si seminarii de limbă, literatură si cultură românească, organizare de evenimente academice, achizitii pentru biblioteca de specialitate a departamentului
  Numele şi adresa angajatorului: University of Amsterdam, Faculty of Letters, Department of Romanian Language and Culture
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cadru didactic în învătământul superior

Educaţie şi formare

 • 1 iulie 2011-prezent
  Calificarea / diploma obţinută: Cercetător postdoctoral ; tema proiectului de cercetare : Realismul ca proiect istoriografic. Inventie tipologică si motivatie discursivă în istoriile literaturii române din perioada 1960-2010
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: istorie si teorie literară, istoria ideilor
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Academia Română/ UBB Cluj
 • 2006
  Calificarea / diploma obţinută: Doctorat “magna cum laude”
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Filologie – Teoria literaturii; titlul tezei de doctorat: Discursuri asupra metodei în critica românească postbelică
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Bucuresti, universitate publică acreditată
 • 15 iulie – 15 octombrie 2000
  Calificarea / diploma obţinută: Certificat de absolvire a programului de studii postuniversitare al IFU (International Women’s University)
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: gender studies, social and intercultural communication
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: University of Hamburg / DAAD/ IFU, Germania
 • 19-30 iulie 1999
  Calificarea / diploma obţinută: Certificat de absolvire - summer School “Gender and Culture. The New Private Spheres”
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: gender studies, psychoanalytic theories
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: CEU (Central European University), Budapesta, Ungaria
 • 1995-1996
  Calificarea / diploma obţinută: master
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Teoria literaturii si literatură comparată
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Bucuretti, Facultatea de Litere
 • 1991-1995
  Calificarea / diploma obţinută: Licentă
  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Limbă si literatură română – limbă si literatură engleză
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere

Limbi straine cunoscute: engleza, franceza, italiana

Alte competente si aptitudini

 • Competente de comunicare dezvoltate în 14 ani de activitate didactică, capacitate de integrare în proiecte de echipă, abilitate de a crea si respecta reguli (dezvoltată în activităti manageriale), abilităti de relationare socială si institutională/networking (coordonarea programului Erasmus pentru Facultatea de Litere, UB; facilitarea unor acorduri de cooperare institutională între Facultatea de Litere, UB, si Arizona State University, SUA, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Coreea de Sud, Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia).
 • Capacitate de stabilire si îndeplinire a unor obiective/ priorităti; capacitate de a mentine legătura între aspectul stiintific si cel organizatoric al unei structuri sau activităti; facilitarea dezvoltării unor structuri educationale sau de cercetare (secretar stiintific timp de 5 ani al Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Europene si Românesti „Tudor Vianu”, Universitatea din Bucuresti (www.ciscer.ro); în această calitate am participat la elaborarea ai implementarea unor proiecte de cercetare, am organizat numeroase ateliere de cercetare, conferinte nationale si internationale, Biblioteca Centrului „Tudor Vianu”.
 • Cunostinte de Microsoft Office, Internet
 • Competente editoriale (secretar de redactie al publicatiei academice “New International Journal of Romanian Studies”, director prof. Sorin Alexandrescu, editat de Fundatia Culturală Română între 1998-2001; membru al comitetului editorial al „Analelor Universitătii din Bucuresti” – seria Limbă si literatură română si al revistei masteratului de Teoria literaturii si literatură comparată, Litere, UB – “Texte”).
 • Evaluator CNCSIS, evaluator ICR. Membru fondator al ALGCR (Asociatia de Literatură Generală și Comparată din România, afiliată ICLA), membru fondator si secretar stiintific al Centrului „Tudor Vianu”, UB (www.ciscer.ro), membru fondator al Centrului de Excelentă pentru Studiul Imaginii (www.cesi.ro), membru College English Association, SUA (2005-2006). Participare la proiectul Dicţionarului general de terminologie literară si culturală, coord. prof. dr. Mircea Martin, în curs de aparitie la Editura Paralela 45 (2011).

Realismul ca proiect istoriografic. Inventie tipologică si motivatie discursivă în istoriile literaturii române din perioada 1960-2010

Proiectul de fată propune o dublă contextualizare a obiectului cercetării: pe de o parte, raportarea corpusului istoriilor literare post-saizeciste la traditiile autohtone (interbelice); pe de altă parte, raportarea studiului asupra ideii de istorie literară ca roman realist, la formele contemporane ale discursului metaistoric european, cu relevarea „complexelor” identitare si disciplinare implicate în această relație, din care dimensiunea ideologică (de îmbinare paradoxală a programului national/ist cu motivatia estetizantă) nu este absentă. Corpusul de lucru va fi privit dintr-o perspectivă naratologică, cu 3 puncte de focalizare: a)decupajul obiectului; b)(auto)reprezentarea istoricului literar ca autor al naratiunii; c) structurile si tehnicile narative implicate. Într-un plan secund, cercetarea urmărește să reconstituie inventarea unui gen – romanul istoriografic de tradiție călinesciană – cu strategiile sale legitimante, ca marcă a metadiscursului istoric românesc în sfera literarului. Acest gen pare să fi functionat ca alibi estetic pentru defazarea cauzată de dezinteresul fată de evolutiile internationale în domeniu.

Domenii de cercetare de interes / articole publicate

Cărţi de autor

 • Divanul criticii. Discursuri asupra metodei în critica românească postbelică, Editura Universității din București, București, 2009, ISBN 978-973-737-704-3, 304 p.

Volume coordonate

 • Oana Fotache, Anca Băicoianu (editori), Teoria literaturii. Orientări în teoria şi critica literară contemporană, Editura Universității din București, București, 2005, ISBN 973-737-051-1, 566 p.

Studii

 • Transylvanian Review, vol. XVI, no. 4/ 2007: The Sociology of Literature and of Reading in Paul Cornea’s Works, p. 16-22 – revistă indexată ERIH
 • Transylvanian Review, nr. 3/2011: The Issue of the European Integration of Romanian Literature in Adrian Marino’s Works – revistă indexată ERIH
 • East European Studies, vol. 27/ Sept. 2011: Narrating the Communist Prison: Romanian Case Studies and an Interpretive Model
 • Analele Universităţii Bucureşti – Limba şi literatura română, anul LV - 2006: Representing (Romanian) Intellectuals. Case study: Monica Lovinescu’s Diary - I, p. 65-72 – revistă recunoscută CNCSIS, categoria B
 • Analele Universităţii Bucureşti – Limba şi literatura română, anul LVII – 2008: Representing (Romanian) Intellectuals. Case study: Monica Lovinescu’s Diary - II - revistă recunoscută CNCSIS, categoria B
 • Analele Universităţii Bucureşti – Limba şi literatura română, anul L - 2001: Note asupra receptării structuralismului în spaţiul literar românesc, p. 25-36 - revistă recunoscută CNCSIS, categoria B
 • Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, no. 2/ 2005: Living On the Border: Ethnicity and Exile with Cioran and Gombrowicz
 • New International Journal of Romanian Studies, nos. 1-2/ 1999, București, Fundația Culturală Română: Adrian Marino – A Constructivist Biography
 • Global Literature – In Search of a Definition, in L. Papadima, D. Damrosch, T. D’haen, The Canonical Debate Today. Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries, Rodopi, Amsterdam/ NY, 2011, ISBN 978-90-420-3281-1, 355 p. (p. 193-204)
 • Postcards from Europe. Representations of (Western) Europe in Romanian Travel Writings, 1960-2010 – in Mary DeCoste, David MacDonald, Russell Kilbourn (eds.), Europe in Its Own Eyes, Europe in the Eyes of the Other, Wilfrid Laurier University Press, Canada (în curs de aparitie)
 • Adrian Marino şi teoria criticii literare, în Mircea Martin (ed.), Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti, Editura Art, Bucureşti, 2006, p. 143-148;
 • Savin Bratu şi sincronizarea teoretică a criticii româneşti, idem, p. 105-110;
 • O hermeneutică de gradul al doilea, idem, p. 134-139.