Echo. A comunica în Antichitate. Cazul Daciei romane

Academia Română, Filiala Cluj Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca


Însuşi cuvântul „comunicare“ e antic. In latină comunico, -are însemna „a fi în legatura cu” „a împărtăşi ceva celorlalţi“. O cercetare a comunicării, sub toate aspectele sale, în provincia romană Dacia, în secolele II-III p.Chr., nu se poate delimita, din multe puncte de vedere, de comunicarea în spaţiul Antichităţii clasice. Astfel se explică titlul proiectului, pus sub patronajul unei nimfe a cărei relaţie cu ideea de comunicare este binecunoscută.

Cercetarea se va face pe trei paliere:

 • 1. Formele comunicării
  • a. Comunicarea verbală (populaţie şi limbi vorbite în Dacia: depăşirea „impresiilor” şi referinţele reale)
  • b. Comunicarea scrisă (o cercetare în domeniul epigrafiei majore, dar şi în zona instrumenta).
  • c. Comunicarea prin imagini (de la monumentele de artă majoră la monede)
 • 2. Mijloacele
  • a. Mijloace umane (călători, negustori, militari, „ambasade”)
  • b. Mijloace „tehnice” (transportul intern, transportul spre lumea romană, drumuri, distanţe şi timp)
  • c. Educaţia şi învăţământul
 • 3. Rezultatele
  • a. Mesajul personal (epitafuri, inscripţiile votive)
  • b. Mesajul interetnic, mesajul grupurilor (inscripţiile votive)
  • c. Mesajul „centrului” (mesajul politic-imperial)
  • d. Mesajul comercial
  • e. Varia („ştirea”. Studiu de caz: pericolul şi tezaurele; „moda” în Antichitate şi răspândirea ei)

English

Communication itself is an antique word. In Latin comunico, -are means to be in touch with, to be connected to, to share something with others. A research on communication in the Roman province Dacia (2nd-3rdcenturies AC), involving all its aspects, can hardly be separated, from many points of view, from communication in the space of Clas-sical Antiquity. Hence, the title of the project, placed under the patronage of a nymph whose relation to the idea of communication is well known.

The research involves three levels:

 • 1. Forms of Communication:
  • a. Verbal communication (the population and the languages spoken in Dacia: overcoming ‘impressions’ and real references)
  • b. Written communication (a research in the field of major epigraphy, but also in the instrumenta area)
  • c. Visual communication (from the monuments of major art to coins)
 • 2. Means
  • a. Human means (travellers, merchants, soldiers and officers, ‘embassies’)
  • b. ‘Technical’ means (domestic transportation, transportation to the Roman world, roads, distances and time)
  • c. Education and learning (teaching system)
 • 3. Results
  • a. The personal message (epitaphs, votive inscriptions)
  • b. The inter-ethnic message, the message of the groups (votive inscriptions)
  • c. The message of the ‘centre’ (the political imperial message)
  • d. The commercial message
  • e. Varia (the ‘news; case study: the danger and the treasures/ thesauruses; ‘fashion’ in Antiquity and its spread)

Lista cercetatori in aceasta tema