Sud-estul Europei între Imperii şi naţiuni (epocile bizantină şi otomană)

Academia Română – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris


Această temă generală pune în centru ca spaţiu geografic de referinţă Sud-Estul Europei (noţiune ce acoperă Peninsula Balcanică şi spaţiul românesc) în toată complexitatea sa, şi se declină în trei domenii principale.

 • 1. Europa de Sud-Est în perioada bizantină
  Istorie şi civilizaţie în vremea dezintegrării treptate a cadrului imperial bizantin şi apariţia unor noi realităţi lingvistice, culturale, etnice şi politice în Sud-Estul european.
 • 2. Sud-estul Europei în epoca otomană
  Restaurarea cadrului imperial sub egida otomană. Strategii de integrare imperială (politice, economice, culturale), atitudinea autorităţilor otomane faţă de supuşii creştini, statutul Bisericii creştine în cadrul unui imperiu musulman, participarea diferitelor grupuri etnice la programul statal otoman.
 • 3. Originile "chestiunii orientale"
  Implicarea puterilor occidentale in spaţiul sud-est european în Evul Mediu şi în zorii epocii moderne, sub toate formele sale: cruciade, proto-colonialismul republicilor italiene sau colonialismul monarhiilor naţionale, având drept scop dominaţia spaţiului bizantin şi ulterior otoman. În acest cadru istorico-geografic, se va acorda prioritate următoarelor teme corelate:
  • chestiunea puterii, înţeleasă atât sub aspectul său ideologic, cât şi în aspectele sale pragmatice (forme de dominaţie, de colaborare sau de rezistenţă)
  • chestiunea religioasă în toate formele sale: ca factor legitimant al structurilor imperiale, ca formă de identitate etnică, implantarea şi proeminenţa politică a islamului în Balcani, statutul creştinilor într-un imperiu musulman, raporturile inter-religioase etc.)
  • chestiunile identitare (grupuri sociale, comunităţi, grupuri etnice), precum şi fenomenele de alteritate
  • problemele economice, legate de fundamentele materiale ale formelor de dominaţie

Complexitatea tematice propusă se pretează metodologic la o abordare interdisciplinară. Prin urmare, în plus faţă de identificarea foarte precisă a unui corpus documentar de referinţă (arhive, surse narative, iconografice etc), precum şi în funcţie de specificitatea fiecărui proiect, candidaţii sunt încurajaţi să pună în aplicare o metodologie modernă, care să adauge unei abordări pur istorice şi interogaţii de natură antropologică, geografică, lingvistică şi aşa mai departe.

English

This general theme is situating at the centre as geographical space of reference the South-Eastern Europe (which shall be understood as the Balkan peninsula and the Romanian space) in all its complexity. It may be subdivided in three main areas.

 • 1. The South-Eastern Europe in the Byzantine period
  History and Civilization at the time of the gradual disintegration of the Byzantine imperial framework and the emergence of new linguistic, cultural, ethnical and political realities in South-Eastern Europe.
 • 2. The South-Eastern Europe during the Ottoman era
  The restoration of the imperial framework under the aegis of the Ottomans. Various strategies of imperial integration (political, economic, cultural), the authorities' attitude towards the Ottoman Christian subjects, the status of the Christian Church as part of a Muslim empire, the participation of various ethnic groups in the Ottoman state program.
 • 3. The origins of the "Eastern Question"
  The involvement of the Western powers in the South-eastern European area during the medieval and earlymodern times, in various forms: the Crusades, the Italian republics' proto-colonialism or national monarchies' colonialism with the purpose to dominate the Byzantine and thereafter the Ottoman space. In this historical-geographical context, priority will be given as interrelated themes to:
  • The question of power, understood in its ideological aspect, as well as in its pragmatic aspects (forms of domination, collaboration, resistance)
  • The question of religion in all its forms: as legitimate factor of the imperial structures, as forms of ethnic identity, the establishment and the political preeminence of Islam in the Balkans, the status of Christians in a Muslim empire, the inter-religious relations etc.)
  • The questions of identity (of the social groups, of the communities, ethnicity) and the phenomena of alterity
  • Economic issues, affecting the foundations of material forms of domination

The proposed thematic complexity lends methodologically to an interdisciplinary approach. As a consequence, besides the precise identification of a documentary body of evidence (archives, narrativesources, iconography etc.) and respecting the uniqueness of each project, the applicants are encouraged to implement a modern methodology, combining a purely historical approach with interrogations from the anthropological, geographical, or linguistic field.

Lista cercetatori in aceasta tema