Comunităţi umane şi creaţia lor materială şi spirituală în preistoria şi protoistoria spaţiului carpato-nistrean

Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, Iaşi


La nivel global, arheologia a trecut recent printr-o perioadă de reevaluare metodologică, încercând să atingă standarde ştiinţifice echivalente cu cele ale ştiinţelor exacte, fără a-şi pierde însă statutul de ştiinţă socială. Relativul eşec al acestei abordări, rezultat ca urmare a devalorizării contextului istoric şi a încercării de identificare a unor adevăruri universale, care să definească legi ale comportamentului uman, a avut drept consecinţă marcarea cercetării interdisci-plinare în arheologie de un val de pesimism.

Concret, acest lucru este vizibil prin elaborarea unor strategii de cerce-tare care au drept scop reconstituirea unor aspecte de paleo-ecologie, paleo-economie, viaţă socială şi spirituală prin apelarea la sprijinul unui număr redus de discipline conexe, dar a căror finalitate este dată de enunţarea unor teorii cu tendinţe generalizatoare.

Ca o contrapondere la acest curent de gândire, s-a conturat o nouă abordare teoretică şi metodologică, prin care se pu-ne accentul pe studierea interdisciplinară contextuală a situaţiilor arheologice, fiind reliefatărecunoaşterea specifi-cităţii fiecărui caz în parte. În cadrul acestui curent, proiectele de studiu dedicate unei analize integrate sunt restricţionate la investigarea unor arii geografice relativ reduse, şi încadrate în limite cronologice restrânse. Astfel de abordări contribuie nu numai la definirea interacţiunii complexe dintre comunităţile umane şi mediul înconjurător, dar şi a modului în care strategiile economice utilizate au determinat apariţia unor anumite forme de organizare socială specifice. În interiorul acestui tip de studiu, analiza interdisciplinară integrată a unor comunităţi umane pre- şi protoistorice îşi propune reconstituirea practicilor economice specifice, raportate la condiţiile oferite de mediul înconjurător, creându-se în acest fel posibilitatea integrării acestora în context zonal, prin punerea în evidenţă a existenţei şi prin definirea caracteristicilor specifice modalităţilor de organizare socială zonale, supra-comunitare, care, mai departe, permit o mai mare rigurozitate în reconstruirea vieţii religioase, atât din punctul de vedere al practicilor specifice, cât şi al organizării instituţionale.

Urmărind linia de gândire exprimată în rândurile de mai sus, în cadrul modulului I, Comunităţi umane şi creaţia lor materială şi spirituală în preistoria şi protoistoria spaţiului carpato-nistrean, parte integrantă a proiectului EU-POS-DRU, ID 61104, Civilizaţie. Societate. Moştenire Culturală. Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii post-doctorale şi de cercetare, finanţat de UE şi de Guvernul României, Institutul de Arheologie Iaşi îşi propune finanţarea acelor proiecte de cercetare post-doctorală care propun investigarea civilizaţiilor pre- şi protoistorice din spaţiul carpato - nistrean, prin prisma cercetărilor arheologice interdisciplinare, în interiorul unui context specific, subscris cadrului cronologic şi spaţial de referinţă. Acest tip de abordare va urmări obţinerea unei înţelegeri aprofundate a evoluţiei comunităţilor umane din spaţiul şi cadrul cronologic luat în considerare, evidenţiindu-se aspecte referitoare la reconstituirea unor probleme de paleo-ecologie, paleo-economie, viaţă socială şi spirituală, urmărindu-se definirea identităţii regionale şi integrarea acesteia în context european, dar şi aspecte ce se referă la promovarea unor valori materiale create de comunităţile pre- şi protoistorice în context regional şi macroregional.


English

Worldwide, archaeology has recently gone through a period of methodological re-evaluation, trying to reach scientific standards equivalent to those of the exact sciences, without however losing the status of social science. The relative failure of this approach, because of the devaluation of the historical context and the attempt to identify universal truths, that define laws of human behaviour, resulted in a wave of pessimism towards interdisciplinary research in archaeology. Specifically, this can be visible through the developing of research strategies aimed at reconstructing issues regarding the paleo-ecology, paleoeconomy, social and spiritual life, by using the support of a small number of related disciplines, but whose finality is offered by expressing some generalized theories.

However, as a counterweight to this thinking trend, a new theoretical and methodological approach has been outlined, which emphasizes contextual interdisciplinary study of archaeological situations, recognizing the specificity of each case. Within this trend, research projects devoted to integrated analysis were restricted to the investigation of relatively small geographical areas, and within tight chronological limits.

Such an approach succeeded not only to define the complex interactions between human communities and the environment, but also the manner in which the particular economic strategies lead to the emergence of specific forms of social organization. Within this approach, interdisciplinary integratedanalysis of pre- and protohistoric settlements resulted in the reconstruction of specific economic practices, reported to the environmental conditions, thus creating the possibility of their integration in the regional context, by highlighting the existence and defining the specific characteristics of a supra-community system of area social organization, which further may offer a greater precision in the reconstruction of the religious life. According to this line of reasoning, the module I, Human communities and their material and spiritual creation in the Prehistory and Protohistory of the space between the Carpathians and Dniester, part of the EU-POS-DRU, ID 61104, The Social-Humanistic Sciences in the Context of the Globalized Evolution: the Development and the Implementation of the Post-Doctoral Studies and Research Program project, financed by the EU and the Romanian Government, the Archaeological Institute of Iaşi aims to finance personal research projects which intend to investigate pre- and proto-historical civilizations from the space between Carpathians and Dniester. The projects must have an archaeological foundation, an interdisciplinary dimension and must be confined to the spatial and chronological reference frame. The projects will have as final goal a profound understanding of the evolution of the considered human communities, with accent on the reconstruction of aspects regarding the paleo-ecology, paleo-economy, social and spiritual life asfactors of the construction of the regional identity, its integration in a European context, and the promotion of these specific values in regional and macro-regional context.

Lista cercetatori in aceasta tema